en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 

به ویب سایت نصرت الله احمدزی خوش آمدید

ویب سایت درحالی طراحی است

PreviousNext

Sample Picture 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

تاریخ
1279


تاریخ چیست

ی رو د. مانند علوم، طب. تعزیه، مینیاتور، رقص، تار هم تاریخچه یعنی سیر تطور خود را دارند برخی حوادث تاریخی در چند منبع یکسان ضبط می شوند: کوروش بابل را در 537 ق م مسالمت آمیز فتح کرد. در 1285 فرمان مشروطیت توشیح شد که قدرت مطلقه شاه را به سلطنت و حکومت را به 3قوه مستقل مجریه، مقننه، قضاییه تقسیم کرد. پدیده یعنی رخدادی عینی مانند فصول سال، ایده یعنی پنداری ذهنی مانند ترس از مرگ است. حوادث اجتماعی و طبیعی در عصر رسانه های مدرن دقیق ضبط می شوند. نمونه ها: قحطی، شیوع مرض عفونی، زلزله، سفر رسمی رجال

تاریخ یک راوی، موضوع، سند بجا مانده/ کتاب، درجه ایقان محتوا دارد. راوی تاریخنگار یا شاهد شفاهی است. نگارش تاریخ بر راستگویی، روش علمی، عدم ممیزی استوار است. تاریخ متن یک نوشته است که برای خواندن و درک گذشته؛ اهمیت یک رخداد اعمال بزرگان است. موضوع اعمال مهم شخصیتها، حوادث مهم، حیات اجتماعی می باشد.حیات اجتماعی شامل زبان، فرهنگ، سازمان سیاسی، اقتصادی، دینی، ساختار طبقات، خانواده، نهادهای جامعه شیوه تولید، شغلها، نیروهای موثر در جامعه اند. اکنون تاریخ روزانه در خبر نوشته شده که رسانه ها ترابری می کنند. مفسر، تحلیلگر، ستون نویس روزنامه ها این اخبار را حلاجی می کنند. اسناد طبقه بندی اخبار پس از 30 سال در غرب برای تاریخنگار علنی شوند تحلیلگر، نقاد، خواننده، مترجم کتب تاریخ را مرور کرده؛ تا درک درستی از سیر حوادث بیآبند. در نشریات پایان سال، رئوس اخبار بنا به فاکتهای سال نوشته شده؛ پیش بینیهایی برای سال جاری بنا به تجربیات نویسنده در هم می شوند. آنها نوعی کاربرد قوانین ناشناخته تاریخ اند. تحلیل خبر مانند تحلیل تاریخ، حادثه در گذشته است

خبر می تواند جنایتی در یک کلانشهر باشد؛ چرایی، انگیزه، جوانب رخداد روشن نیستند. معقول Normatانجام چیزی بنا به روش نرمال/ عادی است. یعنی استاندارد یا مدل ایده آل در انجام کاری مانند صحیح بودن در رفتار، سخنگویی، نوشتن است. سعه صدر/ بردباری سرمشق قرار دادن در اجرای وظیفه ای با کاربرد اصول، قوانین، آداب است معمولا شکل موضوع، کتاب است که گاهی اغلاط آنرا مولف ویراست می کند. درجه ایقان محتوای کتب تاریخی را نقادان با قیاس با منابع دیگر تعیین می کنند. اهمیت انسانی هم در دید هر تاریخنگار فرق داشته که در داوری او در باره اعمال رهبر، قبضه قدرت سیاسی، رجال سیاسی موثر است.کتاب تاریخ می تواند منبع تتبعات بعدی باشد. ادیبان بعدی می توانند یک اثر تاریخی را با منابع مختلف مقایسه کنند. آن را بطور عینی با شواهد، حوادث، اقلام تاریخی، گاهی از پیران بطور شفاهی، در عصر مدرن با اسناد غیرطبقه بندی شده از کشورهای غربی، اسناد دولتی راستی آزمایی کنند. پس تاریخ نویس می تواند بر اساس آثار قبلی یا خود شاهد حوادث- تاریخ را بنویسد


گاهی روایتها تاویلی بوده؛ با ذهنیات، تخیل، بایس/ تعصب نویسنده آغشته اند. گاهی تاریخ آینده نگر بوده؛ یا در زمانی بعد تر از حادثه نگاشته شده؛ لذا برخی اشارات آتی در آن برای زمان گذشته درج می شود. نسلهای بعدی آن را پیشگویی قلمداد کرده که بوقوع پیوسته اند.تاریخ با عبرت از حوادث، تکمیل قراردادها، ایجاد قوانین فیمابین انسانها به سده 21 رسید. قراردادهای زیر معمولا پس از گسترش نظامی در بستر تاریخ خاص وضع شده؛ مدتهای مدید انسانها آنها را بکار برده اند. می توان هر کدام از این تعهدات انسانها را تلخیص کرد؛ با قوانین بومی، بین المللی، تخصصی مانند صنفی، تجاری، دریایی مربوط کرد.این قوانین جهان شمول بوده؛ در جهان کنونی حکمفرمایند. مهمترین قراردادهای مانا تشکیل سارمان ملل متحد، ایجاد ناتو، سازمان تجارت جهانیWTO سازمان همکاری شانگهای اند. غیر از اعمال رجال، قراردادها و حوادث هم جنبه تاریخی دارند

سفحه اصلی